Inlägg

 ScoreBase specialitet - att optimera företags befintliga resurser. Inom ScoreBase har vi ägnat de sista två åren att utifrån lång företags erfarenhet utveckla en optimerings algoritm som gör det möjligt att komma åt dolda vinstmöjligheter i ett företag. Just att utnyttja sina resurser på ett optimalt sätt när man har ett stort utbud av produkter och tjänster till ett stort antal kunder för att uppnå optimal intjäning är svårt att göra utan ett dedicerat digitalt verktyg Det är bakgrunden till ProfitFinder vår optimerings algoritm som nu är klar i sin beta version.  Utgångspunkten för ProfitFinder är att systematiskt i realtid, lika med så fort ny indata uppstår, värderar produktions- och marknadsresurser och samtliga produkt/kund-kombinastioner i aktuella marknadsvärden. Det ger ett tydligt intjänings fokus som är lätt att följa då samtliga interna värdekedjor på det sättet framträder. Det innebär att produktions- och marknadsresurser kopplas samman och på samma sätt kan man följa pro
 En teknik som flyttar berg och skapar vinnare behöver inte vara svår - tvärtom! Ofta är det som är svårt att genomföra faktiskt ganska lätt om man går tillväga på rätt sätt. Om vi fokuserar på själva genomförandet av ett projekt så är det fem saker som är fundamentala med min teknik: 1) Ett klart uttalat mål med mått på det som ska uppnås och datum för när det ska vara klart. 2) Det ska finnas en struktur i arbetssättet med tydliga (mätbara) delmål. 3) Arbetet ska genomföras systematiskt och regelbundet följs upp och återkopplas. 4) Ad Hoc frågor som dyker upp oförutsett ska hanteras direkt 7/24. 5) Incitament - för att lyckas ska det finnas incitament som ger motivation och genomförandekraft. Dessa 5 grundbultar är det centrala som jag arbetar med och som på ett eller annat sätt används i alla projekt och som till och med kan flytta berg. Mitt jobb är att se till att att processen genomförs på det sättet. Det är just det som är knuten att även om man har lagt upp projekt på detta vis
  Att skapa framgång är enkelt teoretiskt och även praktiskt om man underkastar sig några enkla krav. Som konsult har jag ofta slagits av att chefer vet, och har vetat, vad som måste göras - men det har inte blivit gjort. Åtminstone inte till fullo utan saker har skjutits upp och lett till problem som sedan blivit svåra och kostsamma att få ordning på. I mitt konsultarbete har jag därför mer och mer kommit att fokusera på att skapa delmål som är rimliga att uppnå inom en kortare tidsperiod och sen använda mig av en välprövad teknik som kan flytta berg för att ge stöd och den som ska göra jobbet. Men jag tillför en sak till som är avgörande för ett bra resultat jag ser till att det finns en ordentlig återkoppling på vad verksamheten tjänar eller förlorar pengar på. Och att på det sättet verkligen hjälpa till så att det projekt, ansvarsområde eller hela företaget, är på rätt kurs i betydelsen optimerar det man arbetar med. Till ändamålet har jag utvecklat algoritmen ProfitFinder. (läs me
 Erfarenhet och nytänkande skapar nya möjligheter och motivation att genomföra dem. Ett företag som har problem beror ofta på att ledningen blivit vad man skulle kunna kalla lite hemmablinda och inte sett de möjligheter som ganska uppenbarligen, från en utomståendes synpunkt, skulle lett till en bättre situation.  När ScoreBase därför kommer in i bilden så påbörjas en resa som innebär att ledningen får nya perspektiv och blir motiverade att vidta åtgärder som vi i gott samarbete tagit fram och kan genomföra.  Som stöd för att göra klart intjäningsläget använder vi ScoreBase algoritm ProfitFinder som visar vilka resurser och produkt/kund-kombinationer som generar vinst/förlust. Utifrån den kunskapen kan sedan ett antal korrigeringar vidtas som övertid ganska snabbt ger positiva resultat. Erfarenhetsmässigt visar det sig som regel att kunskapen finns redan men genom att vi kan bekräfta den och stödja genomförandet, av nödvändiga åtgärder baserade på det vi tagit fram, så blir det verklig
 Ibland kan vardagen ta upp all tid så det blir inget över för nya grepp . En extern kontakt har möjlighet att både gå igenom dagsläget och undersöka vilka dolda möjligheter som kan komma fram för att få upp lönsamheten. Ofta är det ganska ekelt när man har erfarenhet att se saker som man lätt blir hemmablind för och som leder till att man kör vidare i gamla spår. Jag har under många år just jobbat med företagsutveckling från Startups till stora bolag. En sak som ofta framträder är att man mer driver företaget efter den direkta efterfrågan och inte så mycket efter resultat. Och det gör stor skillnad när man faktiskt vet mer precis vad det är man tjänar pengar på. Det vill säga vilka produkt/kund-kombinationer är det som generar mest intäkter och vinst. Bara genom att få fram ett sådant grundmaterial och sedan ta det som utgångspunkt för affärsmodellen så att man dels vinner konkurrensfördelar och dels ökar fokus på det som ger mest i relation till befintliga resurser - ger snabbt resul
  ProfitFinder On Demand är ett beslutssystem med en ny flödesanalys som gör att det går att följa hur resultat skapas från hela företaget ner över resurser till produkt/kund-kombinationer. Man kan se ProfitFinder som en Co-Pilot som i realtid visar ett företags intjäning så att chefer på alla nivåer kan följa sina resultat och hur dessa samverkar från produktion till kund. Det gör att det blir lättare att uppnå budgetmål genom en samverkan "i flödet" med övriga chefer på ett nytt sätt. För första gången kan man på detta nya sätt se vilka resurser som faktiskt är lönsamma beroende på till vilka kunder (priser) som betalas för respektive produkt. Det gör också att kunder kan värderas när samtliga kostnader är fördelade så att en mer faktisk operativ lönsamhet blir möjlig att bedöma på ett sätt som gör det tydligt hur man ska korrigera och sätta in åtgärder för att nå budget och uppställda mål. Det är ovanligt idag att ha tillgång till dagsläget bara genom en blick på skärmen p
  Microsofts Co-pilot är fantastisk men den är inte levande - det är ScoreBase Co-pilot Business Idag handlar coaching och företags konsulting om att vara med och hjälpa till mer direkt - som i fotboll att vara någon som man kan passa till och få tillbaka bollen i ett bättre läge. Kort sagt att coacha i realtid är att vara med och ta del av ett skeende när det händer och att just där göra skillnad så att management når bättre resultat. Jag kallar det "Co-pilot Business"  Microsofts Copilot kan i stort sett svara på vilka frågor som helst av generell karaktär, Copilot Business kan, med mina 50 års företags erfarenhet, svara på frågor och komma upp med kreativa lösningar inom ramen för  management oavsett företagsform eller storlek. Det innebär inte att jag utesluter möten om strategi, affärsmodell och liknande frågor som kräver reflektion och analys där jag kan bidra med erfarenhet och ge inspel för att säkra en god lösning. Just denna kombination av att både kunna vara med en